Ratech facebook Ratech you tube Ratech LinkedinRatechAlbania TwitterRatechAlbania Instagram                                                                                                                                                                        RatechAlbania Images

Të Reja

RATECH sh.p.k ka zhvilluar, dokumentuar dhe implementuar Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në përputhje të standardeve ISO 9001 : 2008. Stafi në nivel menaxherial ka krijuar dhe zbatuar një sistem të dokumentuar, me anë të së cilit synon përmirësimin e vazhdueshëm. Proçeset e nevojshme për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë janë identifikuar në të njëjtën kohë dhe janë përcaktuar format e ndërveprimit të tyre. Kontrollimi i metodave dhe kritereve janë përcaktuar dhe aprovuar për të kontrolluar proceset në mënyrë efektive. Të gjitha llojet e burimeve dhe informacioneve të nevojshme për mbështetjen në operimin dhe monitorimin e këtyre proçseve janë përzgjedhur dhe aprovuar. Hapat e mëposhtëm janë ndërmarrë për të arritur rezultatet e planifikuara:

 • Të gjitha proçeset janë të monitoruara për të arritur rezultatet e kërkuara dhe përpiqemi drejt përmirësimit të vazhdueshëm
 • Proçese të përshtatshme janë kryer për të arritur rezultatet e planifikuara dhe për të përmbushur objektivat e dokumentuara.

Politika jonë e cilësië

RATECH shpk është e angazhuar për të siguruar cilësinë e produkteve dhe shërbimeve që plotësojnë të gjtiha regullat ligjore të aplikueshme dhe kërkesat e konsumatorëve, duke synuar respektimin e një sistemi menaxhimi cilësie me anë të së cilit përfitojnë klientët, punonjësit tanë dhe aksionerët.

Ne do të:

 • Pajtohemi me të gjitha ligjet dhe rregulloret statutore të aplikueshme;
 • Ndjekim një koncept të përmirësimit të vazhdueshëm dhe të përdorimit më të mirë të menaxhimit të burimeve të saj në të gjitha çështjet e cilësisë.
 • Komunikojmë objektivat tona të cilësisë dhe performancës dhe për palët e interesuara.
 • Punojmë ngushtë me klientët dhe furnizuesit tanë për të përmirësuar cilësinë
 • Vendosja e standardeve, implementimi dhe kontrollimi i proçedurave për veprime korrigjuese dhe parandaluese për të siguruar në çdo kohë kërkesat e konsumatorëve janë përmbushur në mjedise të kontrolluara dhe janë respektuar procedurat e realizimit të produktit, duke mbrojtur integritetin dhe reputacionin e biznesit.
 • Miratimi i një pikëpamje largpamëse mbi vendimet e ardhshme të biznesit që mund të kenë ndikime të cilësisë.
 • Trajnimi i stafit tonë sipas nevojave dhe përgjegjësive të menaxhimit të cilësisë, dokumentimin e trajnimeve përmes vlerësimeve të vazhdueshëm, monitorimit dhe analizës, të sigurojë identifikimin dhe zbatimin e përmbushjes së të gjitha nevojave për trajnim të personelit.

 

Klientët

 • Bashkia Tiranë
 • Spitali Amerikan
 • Top–Channel
 • News 24
 • Ora News
 • Trema Enginiering
 • Burgu Fushë–Krujë
 • Klientë të tjerë...

Na Kontaktoni

 • Adresa: Bul. Gjergj Fishta,
  Pranë Gjykatës së Tiranës
  Nr.30, H.18, Ap.1, Tiranë
  Email: sales @ ratech.al
  Mob: +355 69 20 20 224